ค้นหาเลขที่สมัคร

กรณีต้องการพิมพ์ใบรายงานผลการสมัครใหม่ / ใบชำระเงินค่าสมัคร / กรอกใบสมัครยังไม่สมบูรณ์

คลิกที่นี่
ตรวจสอบสถานะการสมัคร

กรณีที่จัดส่งเอกสารการสมัครแล้วภายหลัง 3 วันทำการ

คลิกที่นี่
การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต

หากนักศึกษาใหม่ ประสงค์จะขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ก่อนชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน - ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ มิฉะนั้น จะถือว่าไม่ประสงค์จะเทียบโอน

การยื่นขอเทียบโอนรายวิชา
1. กรณีนักศึกษาเดิมสอบคัดเลือกเข้าใหม่
มี 3 กรณี คือ
2. กรณีการขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น
3. กรณีปริญญาที่ 2 (คือจบปริญญาตรีมาแล้ว 1 ใบ)
หลังจากนั้นให้ตรวจดูว่ารายวิชาที่ต้องการเทียบโอนเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้หรือไม่
เกณฑ์การเทียบรายวิชา ดังนี้
1. ได้เกรด C หรือแต้มเฉลี่ยเท่ากับ 2.00 ขึ้นไป
2. เนื้อหาวิชาจากสถาบันเดิมต้องมีเนื้อหาวิชาครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ เนื้อหาวิชา ม.หัวเฉียว ถ้าใช่ก็ดำเนินการรวบรวมเอกสารที่จะต้องนำมาใช้ ประกอบการพิจารณาเทียบโอนรายวิชาต่อได้เลย โดยรวบรวมให้ครบก่อน นำส่งคณะเพื่อเสนอขออนุมัติการเทียบโอนจากคณบดี
โดยเอกสารที่ต้องใช้
1. ใบรายงานผลการศึกษา Transcript ฉบับจริง
ในการเทียบโอนมี ดังนี้
2. โครงสร้างหลักสูตร+คำอธิบายรายวิชา (Course Description) ถ่ายเอกสาร เฉพาะหน้าที่มีวิชาที่จะเทียบโอน และนำไปให้สำนักทะเบียนที่สถาบันเดิม ประทับตรารับรองสำเนา
3. ใบคำขอเทียบโอน มฉก. 41/1 การเทียบรายวิชาโดยการสอบคัดเลือก เข้าใหม่/เทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น/ปริญญาที่ 2 (ติดต่อขอรับได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผลชั้น 1)
และเมื่อรวบรวมเอกสารได้ครบหมดแล้วหรือยังไม่ครบก็ตาม ในวันลงทะเบียนเรียนก่อนลงทะเบียนให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกรับสมัครก่อนเพื่อหาวิชาที่จะลงเรียน หลังจากนั้นให้นำเอกสารทั้งหมดที่รวบรวมครบแล้ว ไปดำเนินการตาม
ขั้นตอนการยื่นขอเทียบโอน
ดังนี้
1. กรอกรายวิชาที่จะเทียบโอนลงใน มฉก 41/1 แนบTranscript และโครงสร้างหลักสูตร+คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
2. นำเอกสารทั้งหมดส่งให้เลขาคณะที่เข้าศึกษา พร้อมให้หน้าสาขาและคณบดีเซ็นอนุมัติให้เรียบร้อย และให้ถามเลขาคณะว่าจะให้มารับเอกสารที่เซ็นอนุมัติจากคณบดีเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่ นัดวันรับเอกสารกันให้ชัดเจน
3. ไปรับเอกสารที่นัดรับกับเลขาคณะด้วยตัวเอง ตรวจสอบวิชาที่เทียบโอนด้วยตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ เมื่อพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องรีบส่งกลับให้เลขาคณะ ไปทำการแก้ไขใหม่ เมื่อเอกสารถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารทั้งหมดไปจ่ายชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนที่กองคลัง
4. นำเอกสารทั้งหมดที่ชำระเงินแล้วพร้อมสำเนาในเสร็จรับเงิน ส่งที่แผนกรับนักศึกษา พร้อมกับเซ็นชื่อส่งเอกสาร หลังจากนั้นรอฟังประกาศการรับผลเทียบโอนจากแผนกรับนักศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียม
1. กรณีที่ศึกษามาแล้วไม่เกิน 10 ปี อัตรารายวิชาละ 500 บาท
การเทียบโอนรายวิชา ดังนี้
2. กรณีที่ศึกษามาแล้วเกิน 10 ปี อัตรารายวิชาละ 2,000 บาท
(กรณีศึกษามาเกิน 10 ปี ต้องสอบเทียบด้วย อาจจะเป็นอัตนัย หรือปรนัย หรือปฏิบัติแล้วแต่วิชานั้นจะกำหนด โดยติดต่อได้แผนกรับนักศึกษาเพื่อนัดสอบเทียบโอนรายวิชา)
- หากสอบไม่ผ่านจะไม่สามารถเทียบโอนได้และไม่สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืนได้
- รายวิชาที่ศึกษามาแล้วเกิน 10 ปี หมายความว่าเป็นวิชาที่ศึกษานับตั้งแต่วันลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ จนถึงวันที่ยื่นขอเทียบโอน
- ให้ดำเนินการทั้งกระบวนการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 อาทิตย์ นับจากวันลงทะเบียนเรียนครั้งแรก
- นักศึกษาที่เทียบโอน ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม