ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2562
“ รอบที่ 1”
คลิก..คลิก!!
พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร

กรณี ต้องการพิมพ์ใบรายงานผล อีกครั้ง เฉพาะข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

คลิกที่นี่
กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์

กรณี ต้องการพิมพ์ใบรายงานผล อีกครั้ง เฉพาะข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

คลิกที่นี่
ตรวจสอบสถานะใบสมัคร

กรณี ต้องการพิมพ์ใบรายงานผล อีกครั้ง เฉพาะข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

คลิกที่นี่
ค้นหาเลขผู้สมัคร

กรณี ต้องการพิมพ์ใบรายงานผล อีกครั้ง เฉพาะข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

คลิกที่นี่
การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต

หากนักศึกษาใหม่ ประสงค์จะขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ก่อนชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน - ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ มิฉะนั้น จะถือว่าไม่ประสงค์จะเทียบโอน

การยื่นขอเทียบโอนรายวิชา
1. กรณีนักศึกษาเดิมสอบคัดเลือกเข้าใหม่
มี 3 กรณี คือ
2. กรณีการขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น
3. กรณีปริญญาที่ 2 (คือจบปริญญาตรีมาแล้ว 1 ใบ)
หลังจากนั้นให้ตรวจดูว่ารายวิชาที่ต้องการเทียบโอนเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้หรือไม่
เกณฑ์การเทียบรายวิชา ดังนี้
1. ได้เกรด C หรือแต้มเฉลี่ยเท่ากับ 2.00 ขึ้นไป
2. เนื้อหาวิชาจากสถาบันเดิมต้องมีเนื้อหาวิชาครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ เนื้อหาวิชา ม.หัวเฉียว ถ้าใช่ก็ดำเนินการรวบรวมเอกสารที่จะต้องนำมาใช้ ประกอบการพิจารณาเทียบโอนรายวิชาต่อได้เลย โดยรวบรวมให้ครบก่อน นำส่งคณะเพื่อเสนอขออนุมัติการเทียบโอนจากคณบดี
โดยเอกสารที่ต้องใช้
1. ใบรายงานผลการศึกษา Transcript ฉบับจริง
ในการเทียบโอนมี ดังนี้
2. โครงสร้างหลักสูตร+คำอธิบายรายวิชา (Course Description) ถ่ายเอกสาร เฉพาะหน้าที่มีวิชาที่จะเทียบโอน และนำไปให้สำนักทะเบียนที่สถาบันเดิม ประทับตรารับรองสำเนา
3. ใบคำขอเทียบโอน มฉก. 41/1 การเทียบรายวิชาโดยการสอบคัดเลือก เข้าใหม่/เทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น/ปริญญาที่ 2 (ติดต่อขอรับได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผลชั้น 1)
และเมื่อรวบรวมเอกสารได้ครบหมดแล้วหรือยังไม่ครบก็ตาม ในวันลงทะเบียนเรียนก่อนลงทะเบียนให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกรับสมัครก่อนเพื่อหาวิชาที่จะลงเรียน หลังจากนั้นให้นำเอกสารทั้งหมดที่รวบรวมครบแล้ว ไปดำเนินการตาม
ขั้นตอนการยื่นขอเทียบโอน
ดังนี้
1. กรอกรายวิชาที่จะเทียบโอนลงใน มฉก 41/1 แนบTranscript และโครงสร้างหลักสูตร+คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
2. นำเอกสารทั้งหมดส่งให้เลขาคณะที่เข้าศึกษา พร้อมให้หน้าสาขาและคณบดีเซ็นอนุมัติให้เรียบร้อย และให้ถามเลขาคณะว่าจะให้มารับเอกสารที่เซ็นอนุมัติจากคณบดีเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่ นัดวันรับเอกสารกันให้ชัดเจน
3. ไปรับเอกสารที่นัดรับกับเลขาคณะด้วยตัวเอง ตรวจสอบวิชาที่เทียบโอนด้วยตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ เมื่อพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องรีบส่งกลับให้เลขาคณะ ไปทำการแก้ไขใหม่ เมื่อเอกสารถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารทั้งหมดไปจ่ายชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนที่กองคลัง
4. นำเอกสารทั้งหมดที่ชำระเงินแล้วพร้อมสำเนาในเสร็จรับเงิน ส่งที่แผนกรับนักศึกษา พร้อมกับเซ็นชื่อส่งเอกสาร หลังจากนั้นรอฟังประกาศการรับผลเทียบโอนจากแผนกรับนักศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียม
1. กรณีที่ศึกษามาแล้วไม่เกิน 10 ปี อัตรารายวิชาละ 500 บาท
การเทียบโอนรายวิชา ดังนี้
2. กรณีที่ศึกษามาแล้วเกิน 10 ปี อัตรารายวิชาละ 2,000 บาท
(กรณีศึกษามาเกิน 10 ปี ต้องสอบเทียบด้วย อาจจะเป็นอัตนัย หรือปรนัย หรือปฏิบัติแล้วแต่วิชานั้นจะกำหนด โดยติดต่อได้แผนกรับนักศึกษาเพื่อนัดสอบเทียบโอนรายวิชา)
- หากสอบไม่ผ่านจะไม่สามารถเทียบโอนได้และไม่สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืนได้
- รายวิชาที่ศึกษามาแล้วเกิน 10 ปี หมายความว่าเป็นวิชาที่ศึกษานับตั้งแต่วันลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ จนถึงวันที่ยื่นขอเทียบโอน
- ให้ดำเนินการทั้งกระบวนการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 อาทิตย์ นับจากวันลงทะเบียนเรียนครั้งแรก
- นักศึกษาที่เทียบโอน ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม