ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2562
“ รอบที่ 1”
คลิก..คลิก!!
พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร

กรณี ต้องการพิมพ์ใบรายงานผล อีกครั้ง เฉพาะข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

คลิกที่นี่
กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์

กรณี ต้องการพิมพ์ใบรายงานผล อีกครั้ง เฉพาะข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

คลิกที่นี่
ตรวจสอบสถานะใบสมัคร

กรณี ต้องการพิมพ์ใบรายงานผล อีกครั้ง เฉพาะข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

คลิกที่นี่
ค้นหาเลขผู้สมัคร

กรณี ต้องการพิมพ์ใบรายงานผล อีกครั้ง เฉพาะข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

คลิกที่นี่
เอกสารการสมัคร
1. ใบรายงานผลการสมัครที่ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว พร้อมเงินค่าสมัคร
2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. สำเนาใบคะแนน O-Net / GAT / PAT2
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. คุณวุฒิของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง กรณีสมัครเข้าศึกษาปริญญาตรีใบที่ 2
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
3. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย