ค้นหาเลขที่สมัคร

กรณีต้องการพิมพ์ใบรายงานผลการสมัครใหม่ / ใบชำระเงินค่าสมัคร / กรอกใบสมัครยังไม่สมบูรณ์

คลิกที่นี่
ตรวจสอบสถานะการสมัคร

กรณีที่จัดส่งเอกสารการสมัครแล้วภายหลัง 3 วันทำการ

คลิกที่นี่
เอกสารการสมัคร
1. ใบรายงานผลการสมัครที่ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว พร้อมเงินค่าสมัคร
2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. คุณวุฒิของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง กรณีสมัครเข้าศึกษาปริญญาตรีใบที่ 2
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
3. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย