พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร

กรณี ต้องการพิมพ์ใบรายงานผล อีกครั้ง เฉพาะข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

คลิกที่นี่
กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์

กรณี ต้องการพิมพ์ใบรายงานผล อีกครั้ง เฉพาะข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

คลิกที่นี่
ตรวจสอบสถานะใบสมัคร

กรณี ต้องการพิมพ์ใบรายงานผล อีกครั้ง เฉพาะข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

คลิกที่นี่
ค้นหาเลขผู้สมัคร

กรณี ต้องการพิมพ์ใบรายงานผล อีกครั้ง เฉพาะข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

คลิกที่นี่
คณะของมหาลัยวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่เปิดรับสมัคร

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครแต่ละคณะ

พยาบาลศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ
ศิลปศาสตร์
บริหารธุรกิจ
เภสัชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
สาธารณสุขศาสตร์ฯ
การแพทย์แผนจีน
นิติศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ภาษาและวัฒธรรมจีน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- จุลชีวอุตสากหรรม
- วิทยาศาสตร์การแพทย์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สายวิทย์
สายศิลป์
ภาษา/คำนวณ
ปวช.
ปวส.
กศน./GED