ค้นหาเลขที่สมัคร

กรณีต้องการพิมพ์ใบรายงานผลการสมัครใหม่ / ใบชำระเงินค่าสมัคร / กรอกใบสมัครยังไม่สมบูรณ์

คลิกที่นี่
ตรวจสอบสถานะการสมัคร

กรณีที่จัดส่งเอกสารการสมัครแล้วภายหลัง 3 วันทำการ

คลิกที่นี่
คณะของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่เปิดรับสมัคร

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครแต่ละคณะ