ข้อมูลผู้สมัคร รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ยื่นคะแนน O-Net / GAT - PAT2)
คำนำหน้า :    
ชื่อ :  
นามสกุล :  
เกรดเฉลี่ย :  
วุฒิการศึกษา :  
เลขที่บัตรประชาชน :  
 
ข้อมูลสาขาวิชา
ลำดับ สาขาวิชา  
1.  
 
คะแนนรายวิชา [ กรุณากรอกคะแนนให้ครบทุกช่องนะคะ!!! ]
GAT ความถนัดทั่วไป   (ไม่หมดอายุ)
(ให้ใช้คะแนนในครั้งที่ดีที่สุด)
  คะแนน
85.GAT  
PAT ความถนัดทางวิชาชีพเฉพาะ  (ไม่หมดอายุ)
(ให้ใช้คะแนนในครั้งที่ดีที่สุด)
  คะแนน
72.ความถนัดทางวิทยาศาสตร์  
   
O-NET (กรุณากรอกให้ครบ) คะแนน
01.ภาษาไทย  
02.สังคมศึกษา  
03.ภาษาอังกฤษ  
04.คณิตศาสตร์  
05.วิทยาศาสตร์