เข้าสู่ระบบหน้าแรกสมัครเรียน Onlineคำถามถามบ่อยแผนที่ที่ตั้ง มหาวิทยาลัย  
สมัครเรียน


Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล
ลงทะเบียน
แผนกรับนักศึกษา
ติดต่อสอบถาม
Adobe Reader
ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่นี่
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

QR-Code
คู่มือหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (E-BOOK)

คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
(สามารถโหลดเข้า iBooks บน iPad/iPhone)
คู่มือการศึกษา 2558

คู่มือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  
คู่มือการศึกษา สาขาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  
(สามารถโหลดเข้า iBooks บน iPad/iPhone)
Freshy Guide 2014

คู่มือนักศึกษา  
Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/regweb/admission/includes/counter.php on line 48
1.  

2.  


กรณีกรอกข้อมูลไม่ครบ

กรอกข้อมูลการสมัครใหม่ กรณีกรอกไม่ครบถ้วน  

พิมพ์ใบสมัครใหม่กรณีกรอกครบแล้ว

พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร(กรณีกรอกครบแล้วต้องการพิมพ์ใหม่)  

พิมพ์ "หลักฐานประกอบการสมัคร"

ตรวจสอบผลคะแนน O-NET
ตรวจสอบผลคะแนน GAT/PAT

ส่งเอกสารการสมัคร ทางไปรษณีย์

ตรวจสอบสถานะใบสมัคร **หลังจากส่งเอกสารแล้ว 4 วันทำการ  

ค้นหาข้อมูล

ค้นหาเลขที่ผู้สมัคร

สำหรับผู้สนใจสมัครเรียน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558  

ระเบียบการและปฎิทินการรับสมัคร ปีการศึกษา 2558  **ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 58**
แนะนำคณะ/สาขาวิชา
  - คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน
  - หลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา
เกณฑ์การคัดเลือกแต่ละรอบการรับสมัคร
  - รอบหลัง Admission ปีการศึกษา 2558  

รายละเอียดเพิ่มเติม  

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
ประมาณการค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเรียน
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
เทียบโอนรายวิชานักศึกษาใหม่
การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
หอพักนักศึกษา
ทุนการศึกษา
ระเบียบการแต่งกาย
บริการ รถบัส (รับ-ส่ง) นักศึกษา
แผนที่การเดินทางมามหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
ติดต่อสอบถามรายละเอียด