Step 1 / 3 ข้อมูลการสมัคร
 
ข้อมูลผู้สมัคร
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เกรดเฉลี่ย
วุฒิการศึกษา
เลขที่บัตรประชาชน
 
ข้อมูลสาขาวิชา
     
 
ลำดับ สาขาวิชา
1.  
 
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถานศึกษา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา
เกรดเฉลี่ย สาขาวิชาเอก ประกาศนียบัตร
หรือปริญญาบัตรที่ได้รับ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
 
ประสบการณ์การทำงาน
ยังไม่ได้ทำงาน
เคยทำงานแต่ลาออก
ชื่อหน่วยงาน/องค์การ ตำแหน่ง ปีที่ทำงาน สถานที่ทำงานและโทรศัพท์ อัตราเงินเดือน

กำลังทำงาน (โปรดกรอกรายละเอียด)
ชื่อหน่วยงาน/องค์การ ตำแหน่ง ปีที่ทำงาน สถานที่ทำงานและโทรศัพท์ อัตราเงินเดือน
 
มีความประสงค์จะขอรับทุน
ไม่ประสงค์ขอรับทุน (ทุนส่วนตัว/บริษัท)
ทุนศิษย์เก่า
ทุนบุคลากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
ทุนบุคลากร โรงพยาบาลหัวเฉียว
 
โปรดระบุชื่อและที่อยู่ของผู้สามารถรับรองคุณสมบัติของท่าน(จำนวน 2 ท่าน)
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงานและโทรศัพท์