เข้าสู่ระบบ  
สมัครเรียน


ติดต่อสอบถาม
FACEBOOK


LINE
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/regweb/admission/includes/counter.php on line 48
เทียบโอนรายวิชานักศึกษาใหม่

หากนักศึกษาใหม่ ประสงค์จะขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
ก่อนชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน - ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
มิฉะนั้น จะถือว่าไม่ประสงค์จะเทียบโอนการยื่นขอเทียบโอนรายวิชามี 3 กรณี คือ
1. กรณีนักศึกษาเดิมสอบคัดเลือกเข้าใหม่
2. กรณีการขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น
3. กรณีปริญญาที่ 2 (คือจบปริญญาตรีมาแล้ว 1 ใบ)

 หลังจากนั้นให้ตรวจดูว่ารายวิชาที่ต้องการเทียบโอนเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้หรือไม่


เกณฑ์การเทียบรายวิชา ดังนี้

1. ได้เกรด C หรือแต้มเฉลี่ยเท่ากับ 2.00 ขึ้นไป
2. เนื้อหาวิชาจากสถาบันเดิมต้องมีเนื้อหาวิชาครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเนื้อหาวิชา ม.หัวเฉียว 

  ถ้าใช่ก็ดำเนินการรวบรวมเอกสารที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเทียบโอนรายวิชาต่อได้เลย โดยรวบรวมให้ครบก่อนนำส่งคณะเพื่อเสนอขออนุมัติการเทียบโอนจากคณบดี 

โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการเทียบโอนมี ดังนี้
1. ใบรายงานผลการศึกษา Transcript ฉบับจริง
2. โครงสร้างหลักสูตร+คำอธิบายรายวิชา (Course Description) ถ่ายเอกสารเฉพาะหน้าที่มีวิชาที่จะเทียบโอนและนำไปให้สำนักทะเบียนที่สถาบันเดิมประทับตรารับรองสำเนา
3. ใบคำขอเทียบโอน มฉก. 41/1 การเทียบรายวิชาโดยการสอบคัดเลือกเข้าใหม่/เทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น/ปริญญาที่ 2 (ติดต่อขอรับได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผลชั้น 1)

 และเมื่อรวบรวมเอกสารได้ครบหมดแล้วหรือยังไม่ครบก็ตาม ในวันลงทะเบียนเรียนก่อนลงทะเบียนให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกรับสมัครก่อนเพื่อหาวิชาที่จะลงเรียน หลังจากนั้นให้นำเอกสารทั้งหมดที่รวบรวมครบแล้ว ไปดำเนินการตาม

ขั้นตอนการยื่นขอเทียบโอน ดังนี้
1. กรอกรายวิชาที่จะเทียบโอนลงใน มฉก 41/1 แนบTranscript และโครงสร้างหลักสูตร+คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
2. นำเอกสารทั้งหมดส่งให้เลขาคณะที่เข้าศึกษา พร้อมให้หน้าสาขาและคณบดี เซ็นอนุมัติให้เรียบร้อย และให้ถามเลขาคณะว่าจะให้มารับเอกสารที่เซ็นอนุมัติจากคณบดีเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่ นัดวันรับเอกสารกันให้ชัดเจน
3. ไปรับเอกสารที่นัดรับกับเลขาคณะด้วยตัวเอง ตรวจสอบวิชาที่เทียบโอนด้วยตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ เมื่อพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องรีบส่งกลับให้เลขาคณะไปทำการแก้ไขใหม่ เมื่อเอกสารถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้นำเอกสารทั้งหมดไปจ่ายชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนที่กองคลัง 
4.นำเอกสารทั้งหมดที่ชำระเงินแล้วพร้อมสำเนาในเสร็จรับเงิน ส่งที่แผนกรับนักศึกษา พร้อมกับเซ็นชื่อส่งเอกสาร หลังจากนั้นรอฟังประกาศการรับผลเทียบโอนจากแผนกรับนักศึกษา 

อัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา ดังนี้
1 กรณีที่ศึกษามาแล้วไม่เกิน 10 ปี อัตรารายวิชาละ 500 บาท
2 กรณีที่ศึกษามาแล้วเกิน 10 ปี อัตรารายวิชาละ 2,000 บาท 
   (กรณีศึกษามาเกิน 10 ปี ต้องสอบเทียบด้วย อาจจะเป็นอัตนัย หรือปรนัย หรือปฏิบัติแล้วแต่วิชานั้นจะกำหนด โดยติดต่อได้แผนกรับนักศึกษาเพื่อนัดสอบเทียบโอนรายวิชา)
 หากสอบไม่ผ่านก็ไม่สามารถเทียบโอนได้และไม่สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืนได้
 รายวิชาที่ศึกษามาแล้วเกิน 10 ปี หมายความว่าเป็นวิชาที่ศึกษานับตั้งแต่วันลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ จนถึงวันที่ยื่นขอเทียบโอน 
 ให้ดำเนินการทั้งกระบวนการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 อาทิตย์ นับจากวันลงทะเบียนเรียนครั้งแรก
  นักศึกษาที่เทียบโอน ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

ติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
โทร.0-2312-6300 ถึง 79 ต่อ 1711 - 1718

สงวนลิขสิทธิ์โดย © แผนกรับนักศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2006-02-15 (65805 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]