Mobirise free website builder software

สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

รับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกาย ชุด นักเรียน หรือ นักศึกษา เท่านั้น


กรุณาเตรียมเอกสารแนบท้ายใบสมัคร ดังนี้

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (ฉบับสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)

- ค่าสมัคร 500 บาท

พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร

กรณีบันทึกข้อมูลเรียบร้อย
และต้องการพิมพ์ใบรายงานผลใหม่

กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์

กรณีเน็ตหลุด หรือ
ปิดหน้าจอกระทันหัน

ตรวจสอบสถานะใบสมัคร

ตรวจสอบความสมบูรณ์ใบสมัคร

ค้นหาเลขที่ผู้สมัคร

กรณีจำเลขที่ผู้สมัครไม่ได้