Mobirise free website builder

รับสมัคร ปีการศึกษา 2561

สมัคร "สายศิลป์สังคม" กลุ่ม B

ไม่กำหนด GPAX ขั้นต่ำ
คณะ : สังคมสงเคราะห์ฯ / ศิลปศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / นิติศาสตร์ / นิเทศศาสตร์ /
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / วิทยาศาสตร์ฯ / สาธารณสุขศาสตร์ฯ

พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร

กรณี
ต้องการพิมพ์ใบรายงานผล อีกครั้ง!!
เฉพาะข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

คลิกที่นี่

กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์

กรณี
เน็ตหลุด หรือ
หน้าจอปิดกระทันหัน

คลิกที่นี่

ตรวจสอบสถานะใบสมัคร

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการสมัคร

คลิกที่นี่

ค้นหาเลขที่ผู้สมัคร

ตรวจสอบหรือค้นหา เลขที่ผู้สมัคร

คลิกที่นี่