Mobirise landing page software

รับสมัคร รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561

สมัคร กลุ่ม A "สอบข้อเขียน"

ไม่กำหนด GPAX ขั้นต่ำ
คณะ : พยาบาลศาสตร์ / เภสัชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์ / วิทยาศาสตร์ฯ /
การแพทย์แผนจีน

สมัคร กลุ่ม B "สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว"

ไม่กำหนด GPAX ขั้นต่ำ
คณะ : สังคมสงเคราะห์ฯ / ศิลปศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / นิติศาสตร์ / นิเทศศาสตร์ /
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / วิทยาศาสตร์ฯ / สาธารณสุขศาสตร์ฯ

สมัคร
"โครงการทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน"

กำหนด GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

สมัคร
"โครงการทุนพยาบาลโรงพยาบาลสำโรง"

กำหนด GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร

กรณี
ต้องการพิมพ์ใบรายงานผล อีกครั้ง!!
เฉพาะข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

คลิกที่นี่

กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์

กรณี
เน็ตหลุด หรือ
หน้าจอปิดกระทันหัน

คลิกที่นี่

ตรวจสอบสถานะใบสมัคร

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการสมัคร

คลิกที่นี่

ค้นหาเลขที่ผู้สมัคร

ตรวจสอบหรือค้นหา เลขที่ผู้สมัคร

คลิกที่นี่