Mobirise bootstrap layout builder

รับสมัคร รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สมัคร "สายวิทย์สุขภาพ" กลุ่ม A

กำหนด GPAX ขั้นต่ำ
คณะ : พยาบาลศาสตร์ / เภสัชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์ / วิทยาศาสตร์ฯ /
สาธารณสุขศาสตร์ / การแพทย์แผนจีน

สมัคร "สายศิลป์สังคม" กลุ่ม B

ไม่กำหนด GPAX ขั้นต่ำ
คณะ : สังคมสงเคราะห์ฯ / ศิลปศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / นิติศาสตร์ / นิเทศศาสตร์ /
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / วิทยาศาสตร์ฯ / สาธารณสุขศาสตร์ฯ

สมัคร "โครงการทุนร่มโพธิ์ทอง"

กำหนด GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

สมัคร "โครงการ MOU"

เฉพาะโรงเรียนที่ร่วมโครงการ

พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร

กรณี
ต้องการพิมพ์ใบรายงานผล อีกครั้ง!!
เฉพาะข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

คลิกที่นี่

กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์

กรณี
เน็ตหลุด หรือ
หน้าจอปิดกระทันหัน

คลิกที่นี่

ตรวจสอบสถานะใบสมัคร

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการสมัคร

คลิกที่นี่

ค้นหาเลขที่ผู้สมัคร

ตรวจสอบหรือค้นหา เลขที่ผู้สมัคร

คลิกที่นี่